تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر دیمیتریس آروانیتیس
منبع پوسترهای سبز ایران