تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان صدایم را خفه نکن / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر دونالد بیکمن
منبع پوسترهای سبز ایران