تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان انتخابات ایران 2009 / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ادو اسمیتشویزن
منبع پوسترهای سبز ایران