تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر المر سوسا
منبع پوسترهای سبز ایران