تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ما پیشاپیش رای شما را حذف کردیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر امر سنان
منبع پوسترهای سبز ایران