تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان فاشیزم دینی را در ایران پایان دهید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر گیانلوچا کوستانتینی
منبع پوسترهای سبز ایران