تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران را آزاد کنید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر اریک برندت، عکس: پرنده سبز
منبع پوسترهای سبز ایران