تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان به ایران رای دهید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر فابیو چاینتینی، لیمیت دیزاین
منبع پوسترهای سبز ایران