تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر یوگنیو شورویدر
منبع پوسترهای سبز ایران