تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان جنبش سبز را زنده نگه دارید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر فابرزیو بنفیلیو
منبع پوسترهای سبز ایران