تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان اکنون رای من کجاست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر جیانی سینی
منبع پوسترهای سبز ایران