تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان در حمایت از جنبش اعتراضی ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر جیاسپ کولومبو
منبع پوسترهای سبز ایران