تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای من کجاست؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر گایدو اسکارابوتولو
منبع پوسترهای سبز ایران