تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر هاینز وایبال
منبع پوسترهای سبز ایران