تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان بدون عنوان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر هلمت لانگر
منبع پوسترهای سبز ایران