تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان امید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر هیدیکی ناکاجیما
منبع پوسترهای سبز ایران