تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان نتیجه خشونت و شکنجه / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر هولگر ماتیس
منبع پوسترهای سبز ایران