تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان کلید، مردم ایران هستند / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر جین بنویی لوی
منبع پوسترهای سبز ایران