تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران 2009 / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر جو اسکورسون و آلیس درودینگ
منبع پوسترهای سبز ایران