تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان مقاومت / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر جان .ه
منبع پوسترهای سبز ایران