تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر کارل میسک
منبع پوسترهای سبز ایران