تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان دموکراسی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر کن کاربن
منبع پوسترهای سبز ایران