تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر کن دوبروفسکی
منبع پوسترهای سبز ایران