تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای من کجاست؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر لوتز بار، عکس: پرنده سبز
منبع پوسترهای سبز ایران