تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ندا / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر مالون. ف
منبع پوسترهای سبز ایران