تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ماریان نوینسکی
منبع پوسترهای سبز ایران