تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان امید من کجاست؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ماریان دوشار، عکس: پرنده سیز
منبع پوسترهای سبز ایران