تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان امید من کجاست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ماریان دوشار
منبع پوسترهای سبز ایران