تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان امید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر مارک آندرسن
منبع پوسترهای سبز ایران