تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان توسل به زور / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر مارلنا بوچک
منبع پوسترهای سبز ایران