تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان خون من سبز است / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر اودد ازر
منبع پوسترهای سبز ایران