تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان در پایان عشق پیروز می شود / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر اوسوالدو گاوونا، عکس: پرنده سبز
منبع پوسترهای سبز ایران