تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران فریاد بزن / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر اوسوالدو گاوونا
منبع پوسترهای سبز ایران