تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران 2010 / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر پاسکال کولارت
منبع پوسترهای سبز ایران