تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان گزینش / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر پکا لویری
منبع پوسترهای سبز ایران