تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ما مردم ایران را حمایت می کنیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر پیر برنارد
منبع پوسترهای سبز ایران