تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران 2009 / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر پیوتر کونس
منبع پوسترهای سبز ایران