تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر راندی (وو جن پینگ)
منبع پوسترهای سبز ایران