تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ریچارد دان
منبع پوسترهای سبز ایران