تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان نه / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر روبرت آپلتون
منبع پوسترهای سبز ایران