تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ما رای دادیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر رودی بار، عکس: پرنده سبز
منبع پوسترهای سبز ایران