تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان امید سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر زابینا اوبرهولتزر و رناتو تگلی
منبع پوسترهای سبز ایران