تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان حق انتخاب من کجاست؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سرژ بلوک
منبع پوسترهای سبز ایران