تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای من / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر استفان دسپودو
منبع پوسترهای سبز ایران