تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان یک ملت بزرگ ساکت نخواهد ماند / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر استودیو تامسون
منبع پوسترهای سبز ایران