تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان سبز تنها یک رنگ نیست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر تیری سارفیس
منبع پوسترهای سبز ایران