تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان نه به حکومت دینی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر اووه لوش
منبع پوسترهای سبز ایران