تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ویم کروول، عکس: پرنده سبز
منبع پوسترهای سبز ایران