تاریخ دسترسی: 90/08/06
عنوان خون بازی / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز