تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ندا / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر یارم واردیکون
منبع پوسترهای سبز ایران